Logo

lgemene Voorwaarden

Geldende bij de aankoop in veiling van roerende zaken. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam met ingang van 30 maart 2004 onder Nr. DS.40530226.

Artikel 1 toepasselijkheid

  1.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderdelen van de relatie tussen de veilinghouder

     en de koper waaronder die betreffende koop, verkoop, bemiddeling, waardering, beoordeling, taxaties,    

     catalogisering, bewaring. Onder koper wordt mede de aspirant koper verstaan die deelneemt aan de   

     veiling.

  2.   Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien en  voor –  zover uitdrukkelijk

     schriftelijk door de veilinghouder aanvaard.

  3.   De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden wordt aan de veilingbezoekers kenbaar gemaakt door

     publicatie in de catalogus voorafgaande aan de veiling en/of mededeling voorafgaand aan de veiling. Een   ieder die aan een veiling deelneemt geeft daardoor te kennen de toepasselijkheid van deze voorwaarden volledig te aanvaarden.

   Artikel 2            informatie-/onderzoeksplicht

   2.1   Omschrijvingen in de catalogus en alle schriftelijke of mondelinge inlichtingen worden door de veilinghouder

           en zijn personeel naar beste weten verstrekt.

   2.2   De koper dient vóór de koop de staat en de beschrijving van een voorwerp in de  catalogus of kavellijst ten

           eigen genoegen nauwkeurig en deskundig te (laten) inspecteren en een eigen oordeel te vormen over de

           mate waarin het voorwerp overeenkomt met de beschrijving ervan en de koper dient waar redelijkerwijs

           nodig of gewenst onafhankelijk advies van deskundigen in te roepen, terwijl de koper niet op illustraties in

           de catalogus dient af te gaan. Indien in de catalogus bepaalde gebreken of onvolkomenheden zijn vermeld,

           beoogt dat een indicatie te zijn die niet uitputtend is en waaraan de koper geen rechten kan ontlenen.

   2.3   De veilinghouder kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de juistheid van de beschrijving in de

           catalogus of op andere wijze kenbaar gemaakt, van materialen zoals bijvoorbeeld houtsoorten, stoffen,

           legeringen, aardewerk, porselein en diamant, een en ander met uitzondering van edele metalen. De

           veiling houder aanvaardt alleen aansprakelijkheid voor onjuiste omschrijvingen voor zover voorzien in

           artikel 6 van deze voorwaarden.


   Artikel 3            bieden

   3.1   De koper kan in persoon bieden. Tevens is het de koper mogelijk per telefoon te bieden of door achterlating

           van een schriftelijke biedopdracht. Andere biedmethoden, bijvoorbeeld elektronische of door middel van het

           internet of mondelinge biedopdrachten staan alleen ter beschikking indien deze uitdrukkelijk door

           de veilinghouder worden aangeboden.

   3.2   Schriftelijke biedopdrachten dienen ondubbelzinnig en duidelijk te zijn en naar het oordeel van de

           veilinghouder tijdig genoeg voor de aanvang van de veilingzitting door de veilinghouder te zijn ontvangen.

           Indien er meerdere schriftelijke biedopdrachten door de veilinghouder worden ontvangen waarbij de te

           bieden bedragen gelijk zijn- en deze biedingen ter veiling de hoogste biedingen op het voorwerp zijn, wordt

           het voorwerp verkocht aan de persoon  wiens bieding door de veilinghouder het eerst is ontvangen.

   3.3   Biedopdrachten hoeven slechts te worden uitgevoerd indien de veilinghouder redelijkerwijs daartoe

           gelegenheid heeft en de veilinghouder heeft te allen tijden het recht van het voeren van een biedopdracht

           af te zien.

   3.4   Indien koper telefonisch wil bieden, dient dit uiterlijk een dag voor de veiling schriftelijk met de veilinghouder

           te worden overeengekomen.

   3.5   De veilinghouder sluit steeds iedere aansprakelijkheid ter zake van het om welke redenen dan ook niet

           slagen van een telefonische bieding uit, evenals het om welke redenen dan ook niet slagen van een

           schriftelijke bieding, elektronische bieding of bieding door middel van internet.

   Artikel 4            totstandkoming koopovereenkomst

   4.1   De koop komt tot stand bij definitieve toewijzing. Van definitieve toewijzing is sprake wanneer de

           veilinghouder het bod van de koper heeft geaccepteerd dan wel het voorwerp aan de koper heeft

           toegeslagen.

   4.2   Alle goederen worden verkocht in de toestand waarin zij zich op het ogenblik

           van toewijzing bevinden.

   Artikel 5            verplichtingen koper

   5.1   De koper dient zich op eerste verzoek van de veilinghouder te legitimeren.

   5.2   De koper wordt geachte voor zichzelf te hebben gekocht en is aansprakelijk voor betaling zonder zich op

           een lastgever te kunnen beroepen.

   5.3   De rechten en plichten uit hoofde van de koopovereenkomst en deze algemene voorwaarden komen

           uitsluitend toe aan de koper en kunnen door deze niet aan derden worden overgedragen.

   Artikel 6            terugnameverplichting veilinghouder

   6.1   Tenzij uitdrukkelijk voor bepaalde voorwerpen in de catalogus of kavellijst uitgesloten, is – onverminderd de

           artikelen 2 en 4.2 – de veilinghouder bereid een geveild voorwerp tegen gelijktijdige restitutie van de in      

           rekening gebrachte koopprijs en veilingkosten terug te nemen, indien de koper binnen een periode

           van drie weken na de verkoop ten genoegen van de veilinghouder bewijst dat het geveilde zulke ernstige    

           verborgen gebreken vertoont of de verstrekte omschrijving zo onjuist is, dat indien  deze gebreken of de

           juiste omschrijving aan de koper op het ogenblik van toewijzing bekend waren geweest, hij van de

           koop zou hebben afgezien of slechts tegen een aanmerkelijk lagere prijs gekocht zou hebben. Dit geldt niet

           indien de gebreken alleen de conditie van het voorwerp betreffen (zoals bijvoorbeeld slijtage en

           restauraties).

   6.2   De veilinghouder is niet bereid tot terugname indien de omschrijving in de catalogus voorafgaande aan of

           tijdens de veiling werd herroepen en de juiste omschrijving mondeling of schriftelijk aan het publiek werd

           medegedeeld.

   6.3   De bereidheid tot teruggave vervalt ook als de koper het geveilde niet kan teruggeven in dezelfde staat als

           waarin het zich bij toewijzing bevond, zulks ter beoordeling van de veilinghouder.

   Artikel 7            rechten veilinghouder en veilingmeester

   7.1   De veilinghouder en de veilingmeester behouden zich de volgende rechten voor:

           a.  zonder opgave van redenen personen als bieder of koper te weigeren;

           b.  te allen tijde wijziging te brengen in de orde van verkoop;

           c.   voorwerpen te doen uitvallen of toe te voegen;

           d.   kopen te combineren of te splitsen;

           e.   kopen niet te gunnen of op te houden;

           f.    vergissingen bij biedingen en toewijzing te herstellen, of een koop ongedaan te maken zonder dat een

                 bieder van vergissingen gebruik mag maken en zich in dat geval op een totstandgekomen

                 koopovereenkomst mag beroepen;

           g.  na toewijzing onmiddellijk gehele of gedeeltelijke betaling te vorderen, terwijl bij weigering of onmacht

                van betaling de veilinghouder en de veilingmeester het recht hebben de koopovereenkomst ongedaan te

                maken en daarna het betreffende voorwerp te herveilen en het bod van de nalatige bieder niet weer aan

                te nemen;

           h.  indien de koper weigert op eerste verzoek volledige naam en adres aan de veilinghouder bekend te

                maken en daarop betrekking hebbende legitimatie te tonen, de koopovereenkomst te ontbinden en te

                herveilen;

           i.   voorwerpen niet over te schrijven van de rekening van de oorspronkelijke koper op die van een ander;

           j.   gedurende de veiling geen voorwerpen af te geven;

           k.  namens kopers of verkopers biedingen uit te brengen;

           l.   voorwerpen waarover tijdens of kort na de veiling een geschil gerezen is, opnieuw in veiling te brengen,

                en een eventuele koopovereenkomst te ontbinden.

   Artikel 8            betaling/eigendomsoverdracht

   8.1    De betaling door de koper van de koopsom in Euro verhoogd met veilingkosten, andere kosten en

            eventuele B.T.W., één en andere als door de veilinghouder vast te stellen, moet vóór de aflevering van de

            gekochte voorwerpen plaatsvinden en binnen de door de veilinghouder te stellen termijn, zonder dat

            korting of verrekening is toegestaan, een en ander tenzij anders is overeengekomen.

   8.2    Een beroep op de zogenaamde margeregeling kan uitsluitend worden gedaan indien vooraf aan de veiling

            aan alle terzake geldende voorschriften is voldaan onder andere met betrekking tot de inkoop-verklaring.

            Zulks ter uitsluitende beoordeling van de veilinghouder.

   8.3    De eigendom van de voorwerpen gaat niet eerder over dan na volledige betaling van de koopsom en is in

            geval van niet tijdige betaling niet eerder dan na volledige betaling van de koopsom inclusief de in artikel 9

            genoemde kosten.

   Artikel 9            niet-tijdige betaling

   9.1    Bij niet-tijdige betaling zal de veilinghouder aan de koper rente in rekening mogen brengen gelijk aan de

            wettelijke rente verhoogd met 3%, dan wel – naar keuze van de veilinghouder – 1% per maand, te rekenen

            vanaf de datum waarop de betalingstermijn is verstreken. Tevens komen alle gerechtelijke en

            buitengerechtelijke kosten voor rekening van de nalatige koper, welke kosten worden begroot op 15% van

            de koopsom vermeerderd met de veilingkosten met een minimum van € 250,- (zegge: tweehonderdvijftig

            Euro), onverminderd het recht om de werkelijke kosten te verhalen.

   9.2    De veilinghouder heeft tevens het recht om, indien de koper de betalingstermijn overschrijdt en daardoor

            van rechtswege in verzuim is, de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden. Eventuele gedeeltelijke

            betalingen vervallen in geval van ontbinding bij wijze van vergoeding van schade aan de veilinghouder die

            tevens het recht heeft de volledige schade zoals een mindere opbrengst en kosten op de koper te verhalen

            en het geveilde onmiddellijk of later te herveilen of uit de hand te verkopen. De nalatige koper kan geen  

           aanspraak maken op een eventuele meeropbrengst.

   Artikel 10          ophaaltermijn

   10.1  De koper is verplicht de gekochte voorwerpen tot zich te nemen en af te (laten) halen binnen de door de

            veilinghouder aan te geven termijn. Behoudens het recht van de veilinghouder een kortere of langere

            termijn aan te geven geldt als uiterlijke ophaal- termijn een termijn van vijf werkdagen na de laatste

            veilingdag.

   10.2  Bij nalatigheid van de koper het gekochte af te nemen en op te (laten) halen binnen de gestelde termijn is

            de koper van rechtswege in verzuim en is het gestelde in artikel 9 van  overeenkomstige toepassing.

            Tevens heeft de veilinghouder het recht het gekochte voor rekening en risico van de koper in

            opslag te geven, waarbij vervoers- kosten en het daaraan verbonden risico ten laste van de koper komen.

   Artikel 11          onverkochte voorwerpen

   11.1  Indien een voorwerp ter veiling onverkocht blijft, heeft de veilinghouder gedurende een periode van tien

           dagen na de veiling het recht doch nimmer de plicht het onverkochte voorwerp alsnog te verkopen tenzij

           anders overeengekomen met de inbrenger.

   11.2 De veilinghouder zal een dergelijke verkoop na veiling (“aftersale”) alleen aangaan indien die verkoop kan

           geschieden voor een prijs die resulteert in een bedrag dat minimaal gelijk is aan de netto verkoopopbrengst

           waarop de verkoper recht zou hebben gehad indien het voorwerp voor de voor deze veiling geldende limiet

           zou zijn verkocht, zulks tenzij een andere regeling met verkoper wordt overeengekomen.

   11.3 Een aankoop door een koper in de zin van dit artikel geldt als aankoop ter veiling waarop deze algemene

           voorwaarden onverkort van toepassing zullen zijn.

   Artikel 12          aansprakelijkheid veilinghouder

   12.1 De veilinghouder is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan aan schilderijlijsten, overige omlijstingen en

           al wat daarvan deel uitmaakt zoals glasplaten, passe-partouts etc., behoudens het geval dat de schade is

           veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de veilinghouder en/of door hem ingeschakelde

            hulppersonen of personeelsleden.

   12.2 In geen geval is de veilinghouder aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg-, vermogens- en/of indirecte schade.

   12.3 De veilinghouder is nimmer aansprakelijk voor enig ongeval of enige vorm van schade iemand overkomen

           in of nabij de gebouwen of terreinen waar gelegenheid is tot inbreng, opslag of bezichtiging, waar de veiling

           plaats heeft of waar de verkochte goederen worden afgehaald, behoudens het geval dat de schade is

           veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de veilinghouder en/of door hem ingeschakelde

           hulppersonen of personeelsleden en/of behoudens voor zover door een verzekering van de veilinghouder  

           gedekt.

   12.4 Het betreden van de gebouwen of terreinen geschiedt op eigen risico.

   Artikel 13          foto’s en illustraties

   De veilinghouder is gerechtigd alle ter verkoop aangeboden voorwerpen te fotograferen, te illustreren of

   anderszins in beeld te brengen en af te (doen) beelden op welke wijze dan ook, zowel voor, tijdens als na de

   veiling, rekeninghoudende met geldende wettelijke bepalingen. De veilinghouder behoudt het auteursrecht op al

   deze afbeeldingen.

   Artikel 14          diversen

   14.1 Nietigheid, vernietiging of onverbindendheid van één der bepalingen van deze algemene voorwaarden laat

           de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In het geval één of meer bepalingen nietig, vernietigd of

           overbindend zijn, worden tussen koper en veilinghouder vervangende bepalingen overeengekomen die wel

           geldig zijn en die het meest de inhoud en strekking van de nietige, vernietigde of onverbindend gebleken

           bepaling(en) benaderen.

   14.2 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

   14.3 Alle geschillen terzake van, voortvloeiende uit of verbandhoudende met een tussen de veilinghouder en de

           koper gesloten koopovereenkomst, de totstandkoming van een koopovereenkomst of deze algemene

           voorwaarden worden uitsluitend ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam,

           behoudens het recht van de veilinghouder om het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in

           het arrondissement van de koper.

    

   Federatie taxateurs makelaars Veilinghouders in roerende zaken en Machinerieën.


 Bijzondere voorwaarden

 1. Alle goederen worden voetstoots verkocht in de staat waarin zij zich bevinden, door de kopers gezien of niet gezien ook wanneer de goederen aan de beschrijving, benaming, gewicht, afmeting of wat het ook mogen zijn niet beantwoorden.
 2. De betaling geschiedt in handen van de veilingmeester of diens gemachtigde met een opgeld van 25%, terwijl de kopers erop attent worden gemaakt, dat een ieder, zonder uitzondering, bij toewijzing een som als waarborg kan worden gevraagd te betalen.
 3. Bij verschil van mening of discussie over een bod beslist de notaris.
 4. Het bepaalde in art. 6 van de Algemene Voorwaarden met betrekking tot terugname en gelijktijdige restitutie koopprijs, geldt niet voor zogenaamde technische, mechanische of huishoudelijke apparaten.
 5. Het nummergeld bedraagt € 0,50 per kavel.

De goederen moeten betaald en afgehaald zijn voor de eerste zaterdag na de veiling 16.00 uur, gelegenheid tot betalen en afhalen op de donderdag en vrijdag na de veiling van 10.00 tot 12.00 uur en 13.00 tot 17.00 uur, vrijdag tevens van 18.00 tot 20.00 uur, zaterdag na de veiling van 10.00 tot 16.00 uur.
De goederen die niet voor de zaterdag na de veiling 16.00 uur zijn opgehaald zullen op kosten van de koper door ons in opslag worden gegeven. Behoudens uitdrukkelijke toestemming van de directie.
Betaling bij voorkeur met pinpas of chipknip, verder uitsluitend contant.

Speciale verwijzing naar artikel 4 en 5 van de Algemene Voorwaarden met betrekking tot schilderijen, aquarellen, tekeningen, enz het volgende;
Wanneer bij de naam van genoemde schilder enz de toevoeging GES, gedrukt staat betekend dit dat de signatuur van betreffende op het werk voorkomt, deze toevoeging betekend echter niet, dat wij hiermee enige garantie geven betreffende de echtheid van werk of signatuur.
Wordt alleen de naam van de kunstenaar, maker vermeld, dan refereren wij hiermee aan de opgave van de betrokken inzender.
Uiteraard betekent ook dit geen garantie voor de juistheid van de betrokken opgave.

Koopopdrachten worden gratis uitgevoerd.

Verdere informatie over de in deze catalogus opgenomen Algemene Voorwaarden der Nederlandse Organisatie van Makelaars, Veilinghouders en Beëdigde taxateurs in roerende goederen en machinerieën, en over het te veilen goed bij de directie en personeel op de kijkdag.

 

Federatie van Taxateurs Makelaars Veilinghouders in Roerende Zaken
Register veilinghouder